Inndragningssak mot eier av fiskefartøy

Høyesteretts kjennelse 31. mars 2020, HR-2020-710-A, (sak nr. 19-166502STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. 

Osprey (PD357) Limited (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og statsadvokat Tore Kulstad)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Normann, Arntzen, Steinsvik

Saken gjelder verdiinndragning hos eier av et fiskefartøy.

Spørsmålet er om det i straffeloven § 74 første ledd oppstilles et vilkår for å reise inndragningssak mot eieren om at det er tatt forutgående gyldig beslag i tingen – eventuelt stilt sikkerhet i stedet for beslag. Bestemmelsen forutsetter at inndragningen gjelder beslaglagt utbytte eller ting som ikke tilhører lovbryteren, alternativt verdiinndragning der tingen er fritatt for beslag på grunn av sikkerhetsstillelse. Forutsetningen om beslag eller sikkerhetsstillelse har sammenheng med unntaket i bestemmelsens andre ledd om at inndragningssak kan rettes mot lovbryteren eller besitteren der eieren er ukjent eller er uten kjent oppholdssted i Norge. Første ledd gir ingen uttømmende angivelse av i hvilke situasjoner en inndragningssak kan reises mot eieren.

Anken over lagmannsrettens kjennelse om at inndragningssaken kunne fremmes mot fartøyeier, ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen