Straffutmåling for voldtekt under skjerpende omstendigheter

Høyesteretts dom 3. april 2020, HR-2020-739-A, (sak nr. 19-191242STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Åsmund Yli)

Dommere: Øie, Webster, Bergsjø, Bergh, Thyness

Høyesterett fastsatte straffen for overfallsvoldtekt til fengsel i seks år og fire måneder

I saken var det skjerpende at gjerningsmannen gjentatte ganger tok kvelertak på kvinnen og truet med skrujern opp mot halsen hennes. Det var dessuten særlig skjerpende at overfallet skjedde overfor en kvinne som var på tur med sine to spedbarn i barnevogn. I tillegg til frykten knyttet til selve voldtektshandlingen medførte situasjonen også frykt for hva som ville skje med barna. I ettertid er kvinnens forhold til sine egne barn blitt påvirket av overgrepet.

Høyesterett kom til at handlingene ga grunnlag for en fengselsstraff opp mot sju år. Det ble foretatt en mindre reduksjon av straffen som følge av domfeltes tilståelse.

Avgjørelsen avklarer straffenivået i alvorlige voldtektssaker. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen