Straffutmåling for et mindre forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 27. april 2020, HR-2020-894-A, (sak nr. 20-020706STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Frode Sulland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg)

Dommere: Øie, Falkanger, Noer, Bergsjø, Bergh

Høyesterett fastsatte straffen for et forsikringsbedrageri til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 14 000 kroner, i tråd med lagmannsrettens dom. Den domfelte hadde krevd forsikring for en TV som han ikke eide. Han hadde dermed urettmessig forsøkt å få forsikringsselskapet til å utbetale 12 000 kroner til ham.

Dommen gir retningslinjer for når det er tilstrekkelig med bot for mindre forsikringsbedragerier, og for når det i tillegg bør idømmes betinget fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen