Straff for brudd på naturmangfoldloven og vannressursloven

Høyesteretts dom 6. mai 2020, HR-2020-955-A, (sak nr. 19-187889STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Barlindbotn Settefisk AS (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Øie, Falkanger, Bergsjø, Arntzen, Bergh

Et selskap som produserer laksesmolt på Vestlandet, var i lagmannsretten dømt for overtredelse av naturmangfoldloven og vannressursloven. Høyesterett var enig i at vilkårene for straff var oppfylt, og selskapets anke ble forkastet.

Selskapet har rett til å tappe ferskvann fra et nærliggende vann til bruk i produksjonen, men bare ned til en angitt grense. I en tørkeperiode høsten 2014 tappet selskapet mer vann enn det tillatte. Dette førte til tørrlegging av et større område og til at smådyr og planter døde. Høyesterett kom til at straffebestemmelsene i naturmangfoldloven og vannressursloven var overtrådt, og at lovkravet ikke var til hinder for domfellelse. Etter Høyesteretts syn var det ikke grunnlag for straffrihet på grunn av nødrett eller bortfall av straff på grunn av foreldelse.

Dommen gir særlig veiledning om vilkårene for nødrett og for bortfall av straff på grunn av foreldelse. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen