Anke over straffutmåling

Høyesteretts dom 8. mai 2020, HR-2020-976-A (sak nr. 19-156119STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat

Magnus Schartum-Hansen)

Dommere: Øie, Møse, Falkanger, Arntzen, Bergh

Høyesterett fastsatte straffen for voldtekt til forvaring i syv år med minstetid på fire år og åtte måneder. Det ble lagt betydelig vekt på at domfelte tidligere var dømt for en voldtekt som skjedde under lignende omstendigheter.

Begge voldtektene skjedde under ruspåvirkning og overfor samboer mens samboerskapene var under oppløsning. Domfeltes rusproblem og adferd overfor kvinner han etablerer intim kontakt med, tilsa at det på domstidspunktet var nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd.

Tidsbestemt fengselsstraff ville ikke være tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet ved straffens utløp.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen