Anke over fortsatt fengsling forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. august 2020, HR-2020-1549-U, (sak nr. 20-107058STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. sjef Jens Olav Vestgøte Sæther)

Dommere: Falkanger, Noer, Falch

Høyesteretts ankeutvalg kom til at lagmannsretten hadde forstått straffeprosessloven § 172 riktig, og at fengslingen verken var i strid med EMK artikkel 6 eller EMK artikkel 7. Det er tilstrekkelig grunn til å holde Jensen fortsatt fengslet at en eventuell løslatelse av ham er «egnet til» å støte allmennhetens rettsfølelse. Beviser for at allmennhetens rettsfølelse faktisk blir krenket, kreves ikke.

Ankeutvalget kom videre til at de lagdommerne som avgjorde fengslingssaken, ikke var inhabile. Selv om relativt mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med ulike spørsmål i sakskomplekset, var det ikke pekt på noe som gjorde de aktuelle dommerne inhabile.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen