Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om ikke å gjøre tilgjengelig lydopptak fra prosedyrene i Jensen-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelser 11. juni 2020, HR-2020-1222-U, (sak nr. 20-070297STR-HRET) og HR-2020-1223-U, (sak nr. 20-072909STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

Dommere: Øie, Falkanger, Bergh 

På grunn av utbruddet av covid-19 besluttet ledelsen i Borgarting lagmannsrett at publikum, med unntak av representanter for pressen, av smittevernhensyn ikke skulle ha adgang til tinghuset fra etter lunsjpausen tirsdag 24. mars 2020. Den dømmende rett besluttet at ankeforhandlingen i straffesaken mot Jensen og Cappelen likevel skulle fortsette. I perioden fra lunsjpause 24. mars 2020 til avsluttet ankeforhandling 27. mars 2020 hadde dermed ikke publikum, bortsett fra representanter for pressen, mulighet til å følge rettsmøtet. I etterkant av ankeforhandlingen ba to personer som hadde fulgt saken,  om tilgang til lydopptak fra ankeforhandlingen for å sikre offentlighet. Begjæringene ble ikke etterkommet. Begge personer anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

Opptaket var blitt gjort av påtalemyndigheten, men ankeutvalget la ut fra det opplyste til grunn at lagmannsretten hadde vært delaktig i beslutningen om opptak i en slik grad at opptaket bør ansees som et opptak besluttet av retten etter straffeprosessloven § 23 første ledd andre punktum. Da kan allmennheten begjære innsyn i opptaket etter forskrift om opptak i retten § 4 andre ledd andre punktum. Etter utvalgets syn måtte e-postkorrespondansen mellom de ankende parter og Borgarting lagmannsrett forstås slik at de ankende parter var interessert i enhver form for tilgjengeliggjøring av opptakene. Lagmannsretten hadde således oppfordring til å vurdere henvendelsene også som innsynsbegjæringer etter forskrift om opptak i retten § 4 andre ledd andre punktum. Høyesterett understreket sentrale hensyn som taler for innsyn, men anså ikke sakene godt nok opplyst til å foreta den endelige vurderingen av om innsyn bør gis. Lagmannsrettens beslutninger ble derfor opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet
(HR-2020-1222-U)

Les avgjørelsen i sin helhet 
(HR-2020-1223-U)

Til toppen