Opphevelse av kjennelse som følge av manglende drøftelse av mistankens styrke under forholdsmessighetsvurderingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2020, HR-2020-1595-U, (sak nr. 20-111188STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga)

Dommere: Noer, Bergsjø, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen