Forlengelse av internering etter utlendingsloven. Forholdsmessighetsvurderingen. Forholdet til EMK artikkel 5 nr. 4.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2020, HR-2020-548-U, (sak nr. 20-039530STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Morten Johan Bjønness) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Amalie Eide Øfstaas)

Dommere: Bull, Ringnes, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen