Spørsmål om overlevering til Polen vil krenke EMK artikkel 6

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2020, HR-2020-553-U, (sak nr. 20-035350STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Ragnhild Cathrine Torgersen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen)

Dommere: Bull, Ringnes, Arntzen

Høyesteretts ankeutvalg kom til at overlevering i medhold av arrestordreloven ikke skulle nektes i medhold av arrestordreloven.

Den ankende part var begjært overlevert til Polen. Overleveringsbegjæringen var begrunnet i en siktelse for fire tilfeller av innbruddstyveri. Den ankende part hevdet at domstolene i Polen ikke lenger oppfyller grunnleggende krav til uavhengighet og upartiskhet, at overlevering til Polen derfor ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6, og at overleveringsbegjæringen derfor måtte avslås.

I arrestordreloven § 8 andre ledd heter det at arrestordre skal avslå dersom overlevering vil være i strid med EMK. Den europeiske menneskerettsdomstol har uttalt at overlevering vil være i strid med EMK artikkel 6 dersom overleveringen vil medføre en reell risiko for krenkelse av kjerneinnholdet i retten til en rettferdig rettergang.

Høyesteretts ankeutvalg uttalte at polske domstolers og dommeres uavhengighet står under enda hardere press enn tidligere. At dommeren er utnevnt etter en politisert prosess, eller risikerer utilbørlig påtrykk eller sanksjoner etter å ha avgjort saken etter eget beste skjønn, betyr imidlertid ikke at vedkommende vil være ute av stand til å yte en rettferdig rettergang i saker helt uten politiske overtoner eller andre omstendigheter som gir grunn til å tvile på dommerens evne til å opptre uavhengig og upartisk. Det er derfor fortsatt nødvendig med en nærmere vurdering i den enkelte sak av om overlevering vil medføre en reell risiko for krenkelse av kjerneinnholdet i retten til en rettferdig rettergang. I denne konkrete saken var overleveringsbegjæringen begrunnet i siktelser for innbruddstyveri, og det var ikke grunn til å tro at det forelå spesielle omstendigheter som skulle tilsi at den ettersøkte ikke ville få en rettferdig rettergang i Polen. Anken ble derfor forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen