Fengsling av mindreårig

Høyesteretts kjennelse 23. mars 2020, HR-2020-623-U, (sak nr. 20-045524STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Svein Holden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Rita Parnas)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen