Dokumentfalsk – hva som straffeprosessuelt regnes som ‘samme forhold’

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mars 2020, HR-2020-657-U, (sak nr. 20-040027STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen