Opphevelse av lagmannsretts kjennelse om fengslingsforlengelse på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankutvalgs kjennelse 6. mai 2020, HR-2020-956-U, (sak nr. 20-066211STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Fredrik Reinertsen)

Dommere: Webster, Thyness, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen