Barnevern - Begjæring om utsatt iverksettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. januar 2020, HR-2020-159-U, (sak nr. 20-8024SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Tore Andersen)
mot A (advokat Karstein Egeland)

Dommere: Indreberg, Arntzen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen