Barnevern. Omsorgsovertakelse. Oppnevning av sakkyndig.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1021-U, (sak nr. 20-068378SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Camilla Hagen) mot X kommune (X kommune - kommuneadvokaten v/advokat Kristin Albretsen), B (advokat Frank Tveit)

Dommere: Webster, Noer, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen