Barnevern - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1023-U, (sak nr. 20-061333SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Olav Sylte) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Knut Jørgen Johansen)

Dommere: Webster, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen