Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse i barnevernsak

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 24. juni 2020, HR-2020-1330-U, (sak nr. 20-087121SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Grete Opshaug) mot X kommune (X kommune v/advokat Therese Eriksen Håhjemsvik)

Dommere: Falkanger, Kallerud, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen