Om fagkyndige meddommeres rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. juli 2020, HR-2020-1385-U, (sak nr. 20-079167SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Innlandet fylkeskommune (advokat Jørgen Aardalsbakke) mot A (advokat Tore Skar)

Dommere: Falkanger, Normann, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen