Om fagkyndige meddommeres rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. juli 2020, HR-2020-1386-U, (sak nr. 20-080775SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Staten v/Samferdselsdepartementet, Viken fylkeskommune (advokat Stede Georg Nilsen) mot A, B

 Dommere: Falkanger, Normann, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen