Opphevelse i sak etter barneloven fordi barna ikke hadde fått uttale seg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2020, HR-2020-1619-U, (sak nr. 20-107036SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse:

A (advokat Jan Henrik Høines) mot B (advokat Preben Justin Askø)

Dommere: Matningsdal, Noer og Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen