Sakkyndiges taushetsplikt i barnesaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. september 2020, HR-2020-1805-U, (sak nr. 20-121987SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

X kommune (advokat Reidar Andresen) mot A (advokat Aleksander Skogrand Pedersen), B (advokat Pål Oskar Minde)

Dommere: Falkanger, Østensen Berglund, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen