Det ble ikke gitt samtykke etter tvisteloven § 30-7 til nye krav og påstandsutvidelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2020, HR-2020-182-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A
B
(advokat Anders Morten Brosveet)

mot

X kommune
(advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

KS (partshjelper)
(advokat Frode Lauareid)
(Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber)

Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13:
Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet
(advokat Marius Emberland)
(Rettslig medhjelper: advokat Henriette Lund Busch)

Dommere: Webster, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen