Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse i sak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. oktober 2020, HR-2020-1932-U, (sak nr. 20-129871SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. 

A (advokat Olav Sylte) mot B kommune (B kommune v/advokat Ingrid Ulvan Olsen)

Dommere: Møse, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen