Rettslig interesse ved "enighet mellom partene", jf. tvisteloven § 9-7

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. oktober 2020, HR-2020-1940-U, (sak nr. 20-115253SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Dommere: Matningsdal, Arntzen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen