Det ble gitt samtykke til fremleggelse av en rekke nye bevis, jf. tvisteloven § 30-7. Skriftlig forklaring ble ikke tillatt fremlagt, jf. tvisteloven §21-12 andre ledd.(2)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 31. januar 2020, HR-2020-225-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A
B
(advokat Anders Morten Brosveet)

mot

X kommune
(advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid)

Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland) (Rettslig medhjelper: advokat Henriette Lund Busch)

Dommere: Webster, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen