Opphevelse av delvis ankenektelse i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. desember 2020, HR-2020-2321-U, (sak nr. 20-166190SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Mauritz Aarskog v/advokatfullmektig Astrid Kristensen Haldorsen) mot B (advokat Monica Lindbeck)

Dommere: Normann, Noer, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen