Saksomkostningsansvar ved anke over sivilt rettskrav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2020, HR-2020-2361-U, (sak nr. 20-156499SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

A, B, C (advokat Sille Margrethe Heidar) mot D (advokat John Arild Aasen)

Dommere: Skoghøy, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen