Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2020, HR-2020-2411-U, (sak nr. 20-177098SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Bonum AS (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Gjensidige Forsikring ASA, WSP Norge AS (advokat Are Hunskaar)

Dommere: Skoghøy, Noer, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen