Gjelder opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i sak etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. desember 2020, HR-2020-2439-U, (sak nr. 20-168089SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Karsten Alexander Anfinsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Bjarne Snipsøyr)

Dommere: Falkanger, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen