Særskilt sakskostnadsanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2020, HR-2020-636-U, (sak nr. 20-023439SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse:

Spareskillingsbanken (advokat Kai Knudsen) mot Chridan AS og A (advokat Knut Henning Larsen)

Dommere: Bull, Kallerud, Falch

Ankeutvalget kom til at lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse måtte oppheves.

Lagmannsretten hadde korrekt lagt til grunn at ankende part hadde «vunnet» ankesaken, jf. tvisteloven § 20-2 første og andre ledd, når tingrettens avgjørelse oppheves, selv om parten hadde påstått at lagmannsretten skulle treffe realitetsavgjørelse. Ettersom lagmannsrettens avgjørelse bygget på nye bevis og omstendigheter skulle imidlertid lagmannsretten tatt uttrykkelig stilling til – og begrunnet – om det var tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen om sakskostnader, jf. § 20-2 tredje ledd.

Kjennelsen gir veiledning om når en ankesak er å anse som vunnet, og om når det må gis begrunnelse for ikke å anvende unntaksregelen om sakskostnader.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen