Barnevern. Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2020, HR-2020-916-U, (sak nr. 19-180507SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Ole-Kristian Ringnes) mot X kommune v/Barneverntjenesten
(advokat Erik Kristian Gundersen)

Dommere: Kallerud, Østensen Berglund, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen