Barnevern. Omsorgsovertakelse og samvær.

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 5. mai 2020, HR-2020-940-U, (sak nr. 19-154376SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Olav Sylte) mot X kommune (X kommune v/advokat Kristian Fredheim)

Dommere: Noer, Kallerud, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen