Barnevern. Opphevelse av omsorgsovertakelse og samvær. Nye opplysninger.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-962-U, (sak nr. 20-037862SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Ingrid Ulvan Olsen), B (advokat Rikke Arnesen)

Dommere: Webster, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen