Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-969-U, (sak nr. 19-165097SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Per Danielsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Sigmund Eliassen), B (advokat Vibeke Gjone Bille)

Dommere: Webster, Kallerud, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen