Rettslig overprøving av Trygderettens kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2020, HR-2020-332-U, (sak nr. 19-165209SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Henrik Grønhaug) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Kristine Ofstad Fougner)

Dommere: Bull, Bergsjø, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen