Samtykke til statens anmodning om fremleggelse av nye bevis i barnevernssaker ble ikke gitt, jf. tvisteloven § 30-7

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2020, HR-2020-123-U, 

(sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:

A, B (advokat Anders Morten Brosveet)

mot

X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund)

KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid)
(Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber)

(sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning:

C (advokat Halvard Helle)
D (advokat Paal Berg Helland)

mot

Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid)
(Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber)

(sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning:

I.
E (advokat Bente Mostad Tjugum)

mot

Z kommune (advokat Frode Lauareid)

KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid)
(Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber)

F (advokat Steinar Jacob Thomassen)

II.
F (advokat Steinar Jacob Thomassen)

mot

Z kommune (advokat Frode Lauareid)

KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid)
(Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber)

Møter i sakene i medhold av tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)
(Rettslig medhjelper: advokat Henriette Lund Busch)

Dommere: Webster, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen