Avgjørelser 2021

Alle avgjørelser

Forhøyet uføretrygd som ung ufør

Høyesteretts dom 23. november 2021, HR-2021-2276-A, (sak nr. 21-049970SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot A (advokat Henrik Grønhaug)

Gyldigheten av vedtak om inndragning av fangstoppgjør

Høyesteretts dom 23. november 2021, HR-2021-2275-A, (sak nr. 21-049535SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Pelagia AS, Sjømat Norge (partshjelper) (advokat Ivar Skauge Strandenes) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)

Opphevelse av ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2021, HR-2021-2281-U, (sak nr. 21-125289STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Vegard Aaløkken) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Bård Thorsen)

Inndraging av mobiltelefon frå mindreårig

Høgsteretts dom 18. november 2021, HR-2021-2249-A, (sak nr. 21-103015STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemakta (statsadvokat Stein Vale)

Entreprenør frifunnet for å måtte dekke krav som var foreldet etter bustadoppføringsloven

Høyesteretts dom 12. november 2021, HR-2021-2201-A, (sak nr. 21-028235SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Kruse Smith Entreprenør AS (advokat Kjersti Lerkerød), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper) (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Hovedgårdsparken Borettslag (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) (Rettslig medhjelper: advokat Espen Ragnar Hamar)

Ankenektelse i sak med strafferamme over seks år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. november 2021, HR-2021-2202-U, (sak nr. 21-131045STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Erling Kristoffersen Malm) mot Påtalemyndigheten (Jorild Steindal)

Erstatning for sakskostnader etter tvisteloven § 20-12

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. november 2021, HR-2021-2184-U, (sak nr. 21-137613SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader. Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Delvis ankenektelse i alvorlig straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. november 2021, HR-2021-2156-U, (sak nr. 21-119251STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. Laila Anita Bertheussen (advokat John Christian Elden og advokat Bernt Heiberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Krav om at staten skal erstatte idømte sakskostnader

Høyesteretts kjennelse 4. november 2021, HR-2021-2143-U, (sak nr. 21-122338SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader.  A, B, C, A. M. Ruud AS, Cecar Holding AS, Gustari AS, EFD Invest AS, Hans Invest AS, D, E, JFRM AS, F, SPZ Holding AS, G, Blodbøken AS, Piano Forte AS, Gullbakk Invest AS, Calidris AS, H, JHL Invest AS, I, Jøkul AS, Agio AS, Halvorsen & Larsen Eiendom AS, Riber...

Opphevelse av lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i overskjønn på grunn av uriktig rettsanvendelse

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse og beslutning 2. november 2021, HR-2021-2120-U, (sak nr. 21-133331SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. I. A, Bojo Invest AS, B, C, Orakel AS, Ril AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot BW LPG Limited (advokat Stig Berge) II. BW LPG Limited (advokat Stig Berge) mot A, Bojo Invest AS, B, C, Orakel AS, Ril AS (advokat Anders Christian...

Siktedes innsynsrett i politidokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. oktober 2021, HR-2021-2108-U, (sak nr. 21-144714STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat B) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat C)

Brudd på retten til kontradiksjon i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. oktober 2021, HR-2021-2080-U, (sak nr. 21-130814SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Cecilia Margarita Dinardi v/advokat Mojdeh Allahpour) mot Oslo kommune v/ordføreren (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ane Grimelid), B (advokat Cecilie Nakstad)

Lagmannsrettens ankenektelse i alvorlig straffesak

Høyesteretts kjennelse 21. oktober 2021, HR-2021-2058-A, (sak nr. 21-096814STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Frode Sulland), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Mads Fredrik Baardseth)

Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet

Høyesteretts dom 21. oktober 2021, HR-2021-2050-A, (sak nr. 21-036835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim) mot A (advokat Thomas Frøberg)

Søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven § 17-4

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2021, HR-2021-2042-U, (sak nr. 21-129365SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Kjetil Drolsum Sandnes) mot X kommune (advokat Øyvind Gjelstad)

Krav om frådrag for inngåande meirverdiavgift ved sal av fast eigedom

Høgsteretts dom 14. oktober 2021, HR-2021-2025-A, (sak nr. 21-018532SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skatteklagenemnda (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/ Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettsleg medhjelpar: advokat Nils Sture Nilsson)

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse

Høyesteretts dom 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S (sak nr. 20-143891SIV-HRET, sak nr. 20-143892-SIV-HRET og sak nr. 20-143893SIV-HRET) I: Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum) og Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik...

Fengsling - gjentakelsesfare og rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2021, HR-2021-1953-U, (sak nr. 21-138244STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Påtalemyndigheten (politiadvokat Anette Sogn) mot A (advokat Hans Christian Nygaard Wang)

Avgjørelse om tillatelse til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 4. oktober 2021, HR-2021-1943-U, (sak nr. 21-017876SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Rune Lium) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Krav om erstatning for påstått ulovlig innkrevd elavgift

Høyesteretts dom 1. oktober 2021, HR-2021-1933-A, (sak nr. 20-146493SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch) mot Gasum AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Staten tillates å opptre som partshjelper for Trondheim kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2021, HR-2021-1903-U, (sak nr. 21-093372SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Trondheim kommune (Trondheim kommune v/Kommuneadvokaten v/advokat Øystein Block), KS - Kommunesektorens organisasjon (partshjelper) (advokat Øyvind Renslo) mot Ryde Technology AS (advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

Selvstendig rettsvernshevd

Høyesteretts kjennelse 1. september 2021, HR-2021-1773-A, (sak nr. 21-042786SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Steinar Mathisen (advokat Helge Skaaraas) mot Bank Norwegian ASA (advokat Kjetil Vangsnes)

Begrunnet ankenektelse i sak om kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. august 2021, HR-2021-1729-U, (sak nr. 21-097400STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Ole Magnus Strømmen) mot Påtalemyndigheten

Straffeprosess. Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2021, HR-2021-1642-U, (sak nr. 21-095014STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Anne Elisabeth Kroken v/advokatfullmektig Karianne Kroken Sævereide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tore Kulstad)

Begrunnet ankenektelse i sak om voldtekt.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. august 2021, HR-2021-1600-U, (sak nr. 21-085629STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Ann Helen Aarø) mot Påtalemyndigheten

Sivile krav i straffesak. Krenkelse av uskyldspresumsjonen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juli 2021, HR-2021-1585-U, (sak nr. 21-074022SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: I. A (advokat Bjørn Arild Langenes,advokat Hanne Pentzen),B (advokat Fisnik Baki,advokat Øyvind Bratlien), C (advokat Knut Ditlev-Simonsen, v/advokatfullmektig Marthine Høhrbye) mot D (advokat Willy Saar Pedersen,v/advokatfullmektig Kemal Yaldizli), II. D (advokat Willy Saar...

«Nav-saken» - Frifinnelse i gjenopptatt straffesak om trygdebedrageri

Høyesteretts dom 2. juli 2021, HR-2021-1453-S, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet og advokat John Christian Elden). Møter i saken: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Omgåelsesekteskap

Høyesteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1435-A, (sak nr. 19-163380SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Spørsmål om en dommers habilitet

Høyesteretts kjennelse 1. juli 2021, HR-2021-1448-S, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I. Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Marti...

Svenske reindriftssamers adgang til beiteområder i Norge

Høyesteretts dom og kjennelse 30. juni 2021, HR-2021-1429-A, (sak nr. 20-164328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum, advokat Ann Johnsen) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler) (rettslig medhjelper: advokat Anders Blakstvedt)

Familiegjenforeining og ordre public

Høgsteretts dom og orskurd 23. juni 2021, HR-2021-1345-A, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (partshjelpar), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelpar), D (partshjelpar) (advokat Georg Schjerven Hansen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Kirurgisk inngrep som vilkår for forsikringsutbetaling

Høyesteretts dom 22. juni 2021, HR-2021-1338-A, (sak nr. 20-166713SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Vidhammer), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Christen Horn Johannessen) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Krav om bevistilgang i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2021, HR-2021-1279-U, (sak nr. 21-072053SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Terje Marthinsen) mot A (advokat Jon Olav Holvik)

Tvungen tilbakeholdelse i somatisk helseinstitusjon

Høyesteretts dom 10. juni 2021, HR-2021-1263-A, (sak nr. 21-050130SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kirsten Berger)

Ankenektelse i voldtektssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juni 2021, HR-2021-1259-U, (sak nr. 21-074762STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Skattlegging av arbeid «offshore»

Høyesteretts dom 8. juni 2021, HR-2021-1243-A, (sak nr. 21-013294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Moises Corrales Entenza, Jose Ramon Rodriguez Pineiro, Feliciano Fernandez Lago, Juan Manuel Alsina Dominguez, Farid Ati Allah, Francisco Jose Caamaño Leon, Poseidon Personnel Services S.A. (partshjelper) (advokat Anette Fjeld) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas...

Den gjelder særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2021, HR-2021-1223-U, (sak nr. 21-069813SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christine Eva Marie Bjornes) mot A (advokat Natalie Kim Le Nguyen)

Asyl på grunnlag av konvertering

Høyesteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1209-A, (sak nr. 20-160710SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Nadin Askeland Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper) (advokat Arild Karl Humlen), Den norske kirke (partshjelper) (advokat Kristin Veierød) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Forsettskravet ved drap

Høyesteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1207-A, (sak nr. 21-019432STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Daniel Sollie) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Individuell ettervirkning ved tariffavtaleskifte

Høyesteretts dom 2. juni 2021, HR-2021-1193-A, (sak nr. 20-149286SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Marianne Carolin, Luzviminda Orcino Maningding, Vivian Adesuwa Ogoleh, Rizza Ramirez Beramo, Anne Rønningen, Bente Jeanette Yndestad Bye, Trine Heiseldahl, Wenche W. Solheim, Kari Løkjell, Yasotha Dayalan (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper), Unio Hovedorganisasjonen...

Løslatelse fra forvaring ved gjenopptatt straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juni 2021, HR-2021-1186-U, (sak nr. 21-072698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bjørn André Gulstad)  mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling

Høyesteretts dom 28. mai 2021, HR-2021-1155-A, (sak nr. 20-178462STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Øivind Sterri) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hugo Henstein)

Om vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging i reindriftsområde er ugyldig

Høyesteretts beslutning 28. mai 2021, HR-2021-1140-J, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I.  Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Mar...

Tillatelse til lyd- og bildeopptak av NAV-saken

Høyesteretts beslutning 26. mai 2021 med hjemmel i straffeprosessloven § 54, HR-2021-1121-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden). Møter i saken etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat...

Motregning i festeforhold

Høyesteretts dom 25. mai 2021, HR-2021-1106-A, (sak nr. 20-158870SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Aadne Ådneram (advokat Sveinung Eliassen), Ånen Ådneram (advokat Yngve Andersen), mot Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat Cecilie Engebretsen) II. Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat...

Statens deltakelse i NAV-saken etter analogi av tvisteloven § 30-1

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2021, HR-2021-1107-U, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden) Anmodning om deltakelse etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Beslutning om trekning til storkammer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. mai 2021, HR-2021-1051-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Storkammerbehandling av gjenopptatt sak om trygdebedrageri

Høyesteretts beslutning 11. mai 2021, HR-2021-1003-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Gyldighet av forvaltningsvedtak - søknad om familiegjenforening

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 10. mai 2021, HR-2021-991-U, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Georg Schjerven Hansen)  mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Innførsel av hasj

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. mai 2021, HR-2021-971-U, (sak nr. 21-042155STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Morten Kjensli), B (advokat Sigurd Jørgen Klomsæt) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. mai 2021, HR-2021-969-U, (sak nr. 21-048614STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Knutsen-Berge)

Bestemmelser om rekkefølgetiltak i reguleringsplan

Høyesteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-953-A, (sak nr. 20-130070SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Selvaag Bolig Bispelua AS (advokat Kristian Korsrud), Boligprodusentenes Forening (partshjelper) (advokat Pål Grønnæss) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Prøving av lagmannsrettens dom om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven - habilitet

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2021, H R-2021-943-A, (sak nr. 20-160777SIV-HRET) I. Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS (advokat Olav Kolstad) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik) II. Gyldendal ASA, Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet...

Erstatningskrav etter dekningsloven § 7-8

Høyesteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-954-A, (sak nr. 20-127734SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Moods Wholesale AS’ konkursbo (advokat Johnny Johansen) mot Barnas Hus Norge AS (advokat Johannes Sundet)

Ankenektelse i sak om grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutningDen 26. april 2021, HR-2021-893-U, (sak nr. 21-037335STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Alexander Behrang Mardazad), B (advokat Fredrik Schøne Brodwall), C (advokat Kjell Myrland), D (advokat Tarik Abbou v/advokatfullmektig Jonas Billington Saeme) mot Påtalemyndigheten

Brudd på kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april 2021, HR-2021-891-U, (sak nr. 21-055769STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Christine Braastad Orre) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Vilde Ueland)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å fremme anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2021, HR-2021-888-U, (sak nr. 21-022447SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune, Y kommune, Z kommune, Æ kommune, Ø kommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder) mot Spera AS (advokat Marianne Høstmark Dragsten)

Straffutmåling ved brudd på besøksforbud

Høyesteretts dom 20. april 2021, HR-2021-847-A, (sak nr. 21-004563STR-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland)

Mangelfull begrunnelse for brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2021, HR-2021-826-U, (sak nr. 21-055962STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Daniel Storrvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pia Elsebeth Skjørshammer Klafstad)

Ansvar etter bilansvarsloven for parkert bil

Høyesteretts dom 19. april 2021, HR-2021-822-A, (sak nr. 20-012309SIV-HRET) Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) mot KLP Skadeforsikring AS (advokat Vidar Kaurin Endal)

Straff for langvarig ulovlig opphold i Norge

Høyesteretts dom 15. april 2021, HR-2021-798-A, (sak nr. 20-182431STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand)

Ankenektelse i sak om tap av førerrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. april 2021, HR-2021-694-U, (sak nr. 21-033505STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Benny Solheim) mot Påtalemyndigheten

Fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. mars 2021, HR-2021-676-U, (sak nr. 21-040649SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Alexander Nyheim Jenssen) mot X kommune, B (advokat Tore Johan Erstad)

Salg av bolig med skjeggkre

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-668-A, (sak nr. 20-144513SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell) mot Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) II.  Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) mot Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, H...

Vedtak om felling av ulv

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-662-A, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), (rettslig medhjelper: advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad), Utmarkskommunenes Sammenslutnin...

Arbeidsrett – oppsigelse i prøvetid

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Hasli-Nielsen) mot X AS (advokat Eivind Arntsen)

Straffutmåling ved brannstiftelse i boligblokk

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-604-A, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Krav fra pressen om innsyn i dokumenter i en avsluttet straffesak

Høyesteretts kjennelse 9. mars 2021, HR-2021-526-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Ankenektelse i sak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvlags beslutning 9. mars 2021, HR-2021-528-U, (sak nr. 21-016171STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øyvind Gladhaug Berre) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av ankenektelse i sak om overtredelse av utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2021, HR-2021-499-U, (sak nr. 21-018586STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.  A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Vetle André Mitchell J ensen)  mot              Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Barnevern – samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Pirashanthy Sivabalachandran) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Barnevern – fastsettelse av samvær

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-474-A, (sak nr. 20-140524SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Geir Olav Pedersen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Nei til EU tillates å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021, HR-2021-417-P, (sak nr. 20-072085SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen) mot staten v/Utenriksdepartementet (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Grensen mellom simpel og grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 24. februar 2021, HR-2021-401-U, (sak nr. 21-004064STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Hanne Wold Johansen) mot Påtalemyndigheten   II.  Påtalemyndigheten mot A (advokat Hanne Wold Johansen)

Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. februar 2021, HR-2021-372-U, (sak nr. 21-009533STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Fristforelegg ved pålegg om bruk av prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2021, HR-2021-343-U, (sak nr. 21-002095SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Scandian Accessories AS (Abdul Wahab Ahmad) mot Decrouy SARL v/styreleder Clèment Jean-Paul Decrouy

Førerkortbeslag – bruk av mobiltelefon under kjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-303-U, (sak nr. 21-023219STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Eirik Andre Simonsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Tore Finne Størmer)

Inndragning av utbytte ved drift av ulovlig pokerklubb

Høyesteretts dom 15. februar 2021, HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Domsmyndighet i arvetvist under privat skifte

Høyesteretts kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M (advokat Claus Krag Brynildsen) mot N (advokat Marie Nesvik)

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse i sak om yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2021, HR-2021-267-U, (sak nr. 20-186681SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Nora Løvøi Bjørnstad) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. februar 2021, HR-2021-261-U, (sak nr. 21-020258STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Henriette Willix) (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden), B (advokat Ida-Cathinka Guse) (advokat Marijana Lozic), C (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) mot Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Andre parter D (advokat Knut Ditlev-Simonsen v/advokatfull...

Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-245-U, (sak nr. 21-019710STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Knut Henning Larsen) mot Påtalemyndigheten

Ankenektelse i bøteforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-252-U, (sak nr. 21-013493STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A mot Påtalemyndigheten

Hensynsløs atferd ved Facebook-innlegg

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. februar 2021, HR-2021-237-U, (sak nr. 21-009470STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Kjetil Hugo Nilsen) mot Påtalemyndigheten

Tillatelse til strømming, lyd- og bildeopptak av digital ankeforhandling

Høyesteretts beslutning 5. februar 2021, HR-2021-216-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET) Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Beregning av ankesum ved anke til lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2021, HR-2021-206-U, (sak nr. 21-002161SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Steinar Svarte, May Sissel Husby Svarte mot Advokatfirmaet Hjort DA (advokat Liv Zimmermann v/advokatfullmektig Aleksander Bergby Henriksen)

Forståelsen av utlendingslovens bestemmelse om opphør av flyktningstatus

Høyesteretts dom 3. februar 2021, HR-2021-203-A, (sak nr. 20-121835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Arild Karl Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Stephan Lange Jervell) (partshjelper), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) (advokat Terje Einarsen) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Varetektsfengsling pga unndragelsesfare fra soning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2021, HR-2021-187-U, (sak nr. 21-015686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bernt Heiberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Christian Eckhoff)

Tillatelse til å følge sak om omfang av samværsrett

Den 29. januar 2021 ble det med hjemmel i tvisteloven § 19-2 andre ledd av dommer Østensen Berglund avsagt beslutning og kjennelse i sak HR-2021-164-F, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Bergen kommune (Bergen kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Stansing av sak etter tvisteloven § 16-18 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2021, HR-2021-151-U, (sak nr. 20-178240SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Trannel International Limited (advokat Jan Magne Langseth) mot Staten v/Kulturdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Hammersvik)

Siktedes rett til avgjørelse innen rimelig tid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2021, HR-2021-141-U, (sak nr. 21-010095STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Christer Gangsø)

Mangelskrav etter bustadoppføringslova

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2021, HR-2021-128-U, (sak nr. 20-097636SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Håkon Ustaheim) mot Jarlsø Eiendom AS (advokat Daniel Wikstøl)

Grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. januar 2021, HR-2021-101-U, (sak nr. 20-175173STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Nyborg)

Beslutning om retting av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2021, HR-2021-86-U, (sak nr. 20-176826SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Lunder & Aas AS (advokat Stein Fredrik Janzon) mot Eidsvoll kommune (advokat Steinar Mageli)

Bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-69-U, (sak nr. 20-166707SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Lonoy Geotools DA, Tore Stendal Lønøy, Arve Norvald Lønøy, Lonoy Geoconsulting AS, Terje Lønøy, (advokat Per Ludvig Erland advokat Tarjei Hovland) mot Equinor ASA (advokat Magnus Hauge Greaker)

Begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-78-U, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Beregning av driftstilskudd til private barnehager

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-62-A, (sak nr. 20-136828SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Slangsvold barnehage, m.fl. (advokat Morten Steenstrup), Private Barnehagers Landsforbund (partshjelper) (advokat Einar Brunes) mot Fredrikstad kommune (advokat Alex Borch)

Virksomhetsoverdragelse og pensjonsrettigheter

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-61-A, (sak nr. 20-070378SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Læringsverkstedet AS (advokat Stein Kimsås-Otterbech) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Nye bevis og bevistilgang i henvist sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 13. januar 2021, HR-2021-50-U, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad)t, Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelp...

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. januar 2021, HR-2021-37-U, (sak nr. 20-168880STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Max Henrik Jespersen) mot Påtalemyndigheten

Til toppen