Motregning i festeforhold

Høyesteretts dom 25. mai 2021, HR-2021-1106-A, (sak nr. 20-158870SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

I. 
Aadne Ådneram (advokat Sveinung Eliassen), Ånen Ådneram (advokat Yngve Andersen), mot Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat Cecilie Engebretsen)

II.
Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat Cecilie Engebretsen) mot Aadne Ådneram (advokat Sveinung Eliassen), Ånen Ådneram (advokat Yngve Andersen)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Kallerud, Falch, Thyness

En gruppe eiere av hytter på festet grunn gjorde gjeldende at de var blitt belastet med ulovlig innfestingsavgift som de kunne kreve tilbake fra grunneierne, jf. tomtefesteloven § 6. De hevdet videre at de, til tross for at tilbakebetalingskravene var foreldet, hadde rett til å motregne tilbakebetalingskravene i fremtidig festeavgift samt i innløsningssum ved eventuell senere innløsning av festetomtene.

Høyesterett kom etter en tolkning av foreldelsesloven § 26 bokstav b til at hytteeierne kan benytte sine eventuelle tilbakebetalingskrav til motregning i festeavgift, men ikke i eventuell innløsningssum. Et sentralt tolkningsspørsmål var når krav på henholdsvis festeavgift og innløsningssum i denne sammenheng skal anses å være «oppstått». Ved tolkningen la Høyesterett vekt på bestemmelsens formål, som er å beskytte forventede motregningsposisjoner.

Behandlingen av sakens spørsmål var delt, slik at Høyesterett ikke tok stilling til om det er betalt ulovlige innfestingsavgifter. Saken går derfor tilbake til tingretten for behandling.

Dommen gir veiledning om vilkårene for motregning og adgangen til å motregne med foreldede krav etter foreldelsesloven § 26 bokstav b.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen