Individuell ettervirkning ved tariffavtaleskifte

Høyesteretts dom 2. juni 2021, HR-2021-1193-A, (sak nr. 20-149286SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Marianne Carolin, Luzviminda Orcino Maningding, Vivian Adesuwa Ogoleh, Rizza Ramirez Beramo, Anne Rønningen, Bente Jeanette Yndestad Bye, Trine Heiseldahl, Wenche W. Solheim, Kari Løkjell, Yasotha Dayalan (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper), Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (partshjelper) (advokat Christopher Hansteen), Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot Stiftelsen Grefsenhjemmet (advokat Kurt Weltzien), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Margrethe Meder), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper) (advokat Tarjei Thorkildsen)

Dommere: Webster, Noer, Arntzen, Thyness, Steinsvik

Et privat sykehjem meldte seg i 2014 ut av arbeidsgiverforeningen Virke og inn i NHO. Som følge av endret organisasjonstilknytning ble ny tariffavtale gjort gjeldende ved sykehjemmet. Ti ansatte sykepleiere krevde fortsatt utbetaling av et tariffavtalt lønnstillegg de hadde hatt mens de var bundet av den tidligere tariffavtalen. Arbeidsgiver mente at lønnstillegget falt bort ved den tidligere tariffavtalens opphør.

Høyesterett kom til at det aktuelle lønnstillegget hadde blitt en del av de individuelle arbeidsavtalene mellom sykehjemmet og sykepleierne. Som individuell avtalenorm falt lønnstillegget ikke bort som en direkte følge av den tidligere tariffavtalens opphør.

Forhandlingene var begrenset. Høyesterett tok derfor ikke stilling til en subsidiær anførsel fra arbeidsgiver om at lønnstillegget var i strid med gjeldende tariffavtale mellom partene, og dermed ikke kunne kreves som følge av ufravikelighetsregelen i arbeidstvistloven § 6.

Avgjørelsen avklarer spørsmålet om individuell ettervirkning av normative bestemmelser i tariffavtale.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen