Skattlegging av arbeid «offshore»

Høyesteretts dom 8. juni 2021, HR-2021-1243-A, (sak nr. 21-013294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Moises Corrales Entenza, Jose Ramon Rodriguez Pineiro, Feliciano Fernandez Lago, Juan Manuel Alsina Dominguez, Farid Ati Allah, Francisco Jose Caamaño Leon, Poseidon Personnel Services S.A. (partshjelper) (advokat Anette Fjeld) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas Hjetland)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bull, Falch, Thyness

Høyesterett ga saksøkerne delvis medhold i en sak som dreide seg om forståelsen av den såkalte sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler med Belgia og Spania.

Saksøkerne var alle sjøfolk med bosted i utlandet. De hadde arbeidet om bord i et skip som fraktet et plattformdekk fra en oljeplattform på sokkelen og inn til et verft på land, der dekket skulle hugges opp.

De fleste av Norges skatteavtaler med andre land inneholder en egen bestemmelse om skattlegging av arbeid utført «offshore» med tilknytning til leting eller utvinning av ressurser på eller under havbunnen. Ifølge denne bestemmelsen forutsetter skatteplikt til Norge at arbeidet er utført «offshore» ‒ på norsk «utenfor kysten». Videre er det et vilkår at antall arbeidsdager overstiger 30 i løpet av en tolvmånedersperiode.

Høyesterett kom til at norske skattemyndigheter tolket bestemmelsen riktig når det var lagt til grunn at arbeid «offshore» også omfattet arbeid på skipet mens det befant seg i indre norske farvann, innenfor den såkalte grunnlinjen som ifølge havretten er utgangspunktet for beregning av territorialgrensen til sjøs. Imidlertid mente Høyesterett at det var feil av skattemyndighetene å regne med avspaseringsdager som sjøfolkenes turnusordning ga rett til som følge av de aktive arbeidsdagene offshore, ved anvendelsen av 30-dagersregelen.

Avgjørelsen gir veiledning om forståelsen av sokkelbestemmelsen i Norges skatteavtaler med utlandet. Ordlyden kan variere noe fra avtale til avtale, men i svært mange avtaler er ordlyden i praksis den samme som i avtalene med Belgia og Spania.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen