Tvungen tilbakeholdelse i somatisk helseinstitusjon

Høyesteretts dom 10. juni 2021, HR-2021-1263-A, (sak nr. 21-050130SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kirsten Berger)

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Ringnes, Arntzen, Thyness

Høyesterett opprettholdt vedtak om tvungen helsehjelp i form av tilbakeholdelse i somatisk helseinstitusjon.

Pasienten hadde sammensatte og omfattende helseproblemer som i stor grad var forårsaket og forsterket av hennes langvarige alkoholmisbruk.

Høyesterett fant henne ikke samtykkekompetent etter pasientrettighetsloven § 4-3, og helsehjelpen ble ansett nødvendig og forholdsmessig for å unngå vesentlig helseskade. En utskrivning ville med stor sannsynlighet innebære at hun faller tilbake til gammelt drikkemønster, noe som kan få dødelig utgang også på kort sikt. Selv om pasienten har vært tvangsmessig tilbakeholdt i tre år, fremtrer tiltaket som den klart beste løsningen for henne.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen