Omgåelsesekteskap

Høyesteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1435-A, (sak nr. 19-163380SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Javeed Hussain Shah) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Dommere: Matheson, Noer, Bergsjø, Arntzen og Thyness

Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak med avslag på søknad om oppholdsrett i Norge for en ektefelle av en EØS-borger.

Søkeren var en afghansk statsborger som i 2010 hadde fått beskyttelse i Romania. Han hadde der giftet seg med en rumensk statsborger. Ekteparet kom til Norge i slutten av 2015. Bakgrunnen for avslaget på søknaden om oppholdskort var at hovedformålet med ekteskapet var å oppnå urettmessig grunnlag for opphold i Norge.

Dommen, som ble avsagt etter at det var innhentet rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, gir veiledning om tolkningen av utlendingslovens regler om omgåelsesekteskap.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen