Spørsmål om en dommers habilitet

Høyesteretts kjennelse 1. juli 2021, HR-2021-1448-S, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn.

I.
Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum)

II.
Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum)

Møter i saken i medhold av
tvisteloven § 30-13:
Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

III.
Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner) mot Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen), Staten v/Olje- og energidepartementet (partshjelper) (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Dommere: Øie, Skoghøy, Falkanger, Noer, Bull, Kallerud, Bergsjø, Ringnes, Falch, Thyness, Steinsvik

Høyesterett kom til at det forelå «særegne omstendigheter» som gjorde at en dommer måtte anses inhabil etter domstolloven § 108 til å behandle en sak.

Dommeren hadde tidligere et svært nært vennskap med den ene prosessfullmektigen i saken. Høyesterett uttalte at habilitetsspørsmålet må vurderes ut fra situasjonen i dag, og at et vennskapsforhold i seg selv ikke uten videre fører til inhabilitet.

Dommeren og advokaten ser hverandre sjeldnere nå enn tidligere. Høyesterett la imidlertid til grunn at de to også i dag anser seg som nære venner, og at de er i samme omgangskrets og treffes jevnlig. Det samme gjør ektefellen og samboeren. Relasjonen syntes fortsatt å være preget av det svært nære vennskapet de hadde tidligere. Dommeren hadde selv gitt uttrykk for at han «trolig» må anses inhabil i saken. Det ble videre lagt vekt på at to av partene hadde reist innsigelser mot dommerens habilitet. Høyesterett kom under tvil til at dommeren måtte anses inhabil.

Avgjørelsen gir veiledning for vurderingen av habilitet ved vennskapsforhold.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen