Krav om erstatning for påstått ulovlig innkrevd elavgift

Høyesteretts dom 1. oktober 2021, HR-2021-1933-A, (sak nr. 20-146493SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)
mot Gasum AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Dommere: Matheson, Noer, Bull, Falch, Thyness

Høyesterett kom til at det ikke var feil at et selskap hadde betalt ordinær elavgift, og at staten dermed ikke var erstatningsansvarlig for feil rettsanvendelse.

Selskapets virksomhet besto i omdanning av tørrgass til flytende væske – LNG. Dette er en svært energikrevende virksomhet. Selskapet mente at det hadde krav på redusert elavgift på linje med virksomheter innen industri, bergverk og utvinning.

Selskapet var kategorisert som en tjeneste tilknyttet transport etter det norske statistikkregelverket. Dette var bakgrunnen for at selskapet hadde måttet betale ordinær avgift. Høyesterett kom til at det ikke var feil når selskapets virksomhet var kategorisert slik.

Redusert elavgift er statsstøtte etter EØS-regelverket. Selskapet fikk imidlertid ikke medhold i at de hadde krav på redusert elavgift i medhold av EØS-rettslige prinsipper om likebehandling. Høyesterett la vekt på at kategoriseringen var basert på internasjonale statistikkregler, og var meldt inn til ESA som dette i henhold til gruppeunntaksforordningen. Det var faktiske forskjeller mellom selskapets virksomhet og annen virksomhet som ga saklig grunnlag for forskjellsbehandlingen.

Avgjørelsen gir veiledning blant annet for forståelsen av reglene om redusert elavgift og statsstøttereglene knyttet til reduserte miljøavgifter. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen