Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet

Høyesteretts dom 21. oktober 2021, HR-2021-2050-A, (sak nr. 21-036835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten
v/advokat Erlend Baldersheim) mot A (advokat Thomas Frøberg)

Dommere: Bull, Ringnes, Falch, Høgetveit Berg, Steinsvik

En 25 år gammel mann fikk tilbakekalt føreretten på grunn av manglende edruelighet, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Grunnlaget var bruk og oppbevaring av cannabis. I forklaring til politiet hadde mannen opplyst at han den siste tiden hadde brukt cannabis et par ganger i måneden.

Høyesterett kom til at omfanget og regelmessigheten av cannabisbruken ikke var tilstrekkelig til å konkludere med at innehaveren av føreretten ikke var «edruelig» og dermed uskikket til å føre motorvogn. Politidirektoratets vedtak om tilbakekall ble derfor kjent ugyldig.

Høyesterett tok utgangspunkt i at vegtrafikklovens vilkår om manglende edruelighet krever at innehaveren bruker rusmidler i et omfang og med en regelmessighet som tilsier at han ikke er skikket til å føre motorvogn. Det kreves ikke rusavhengighet i medisinsk forstand, men enkeltstående tilfeller og mer sporadisk bruk av rusmidler faller utenfor. Hvorvidt den nedre grensen for manglende edruelighet er overskredet må vurderes konkret. Det sentrale er om innehaverens bruk av rusmidler gir reell grunn til å frykte at vedkommende vil komme til å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Som et utgangspunkt for den konkrete vurderingen uttalte Høyesterett at bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren «ikke er edruelig» i vegtrafikklovens forstand.

Avgjørelsen gir veiledning om tolkningen av vilkåret om manglende edruelighet som grunnlag for tilbakekall av retten til å føre motorvogn.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen