Gyldigheten av Trygderettens avslag på krav om graderte sykepenger

Høyesteretts dom 2. november 2021, HR-2021-2126-A, (sak nr. 21-017876SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Rune Lium) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Dommere: Webster, Noer, Ringnes, Bergh, Sæther

Folketrygdloven § 8-13 første ledd setter som vilkår for å få sykepenger at «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent». En kvinne som hadde to deltidsstillinger med forskjellig lønnsnivå, ble sykmeldt fra den ene stillingen. Den samlede arbeidstiden ble redusert med 20 prosent. Nav og Trygderetten hadde avslått hennes krav om sykepenger fordi inntektstapet var mindre enn 20 prosent.

Høyesterett kom til at det ikke er et vilkår for graderte sykepenger at reduksjonen i inntekt er minst 20 prosent. Det avgjørende etter en naturlig forståelse av lovens ordlyd er reduksjonen i arbeidstid, og uttalelsene i lovens forarbeider er ikke så klare at denne forståelsen kan settes til side. Navs rundskriv og Trygderettens praksis er ikke tilstrekkelig forankret i lovteksten til å ha avgjørende rettskildemessig vekt.

Trygderettens avgjørelse ble etter dette kjent ugyldig.

Dommen har betydning for tolkningen av folketrygdloven § 8-13 første ledd ved graderte sykepenger i arbeidstakerforhold.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen