Entreprenør frifunnet for å måtte dekke krav som var foreldet etter bustadoppføringsloven

Høyesteretts dom 12. november 2021, HR-2021-2201-A, (sak nr. 21-028235SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Kruse Smith Entreprenør AS (advokat Kjersti Lerkerød), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper) (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Hovedgårdsparken Borettslag (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) (Rettslig medhjelper: advokat Espen Ragnar Hamar)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Bergsjø, Steinsvik, Sæther

En entreprenør hadde ført opp et boligkompleks etter kontrakt med et utbyggingsselskap. Bygget ble senere kjøpt av et borettslag. Spørsmålet i saken var om alminnelige erstatningsregler kunne anvendes slik at entreprenørens ansvar overfor borettslaget for bygningsmessige mangler ble utvidet i tid for krav som ellers var foreldet etter bustadoppføringsloven. Høyesterett pekte på at et slikt supplerende ansvar for entreprenøren med utgangspunkt i sviktende oppfyllelse av plikter etter plan- og bygningsloven etter rettspraksis krever at tredjemann er blitt påført et betydelig tap og er satt i en vanskelig situasjon. Det var ikke tilfellet i den konkrete saken. Entreprenøren ble derfor frifunnet for denne delen av kravet.

Avgjørelsen gir veiledning for hva som kreves for at en entreprenør er ansvarlig utenfor kontrakt overfor en senere boligkjøper.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen