Krav om tilbakeføring av omsorgen for et barn skal prøves selv om det er uavklart hvor barnet skal bo fast

Høyesteretts dom 1. desember 2021, HR-2021-2353-A, (sak nr. 21-129102SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

X kommune (advokat Frode Lauareid) mot A (advokat Sveinung Eliassen), B (advokat Trond Pedersen Biti)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Kallerud, Falch, Sæther

Høyesterett slår fast at i tilfeller hvor det er uavklart mellom foreldrene hvor barnet skal bo fast etter en eventuell opphevelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse, har begge foreldrene krav på å få reist sak om tilbakeføring.

Ved vurderingen av om sak skal fremmes vil det i praksis antakelig bare være grunnlag for å avvise saken dersom det i avtale eller dom er fastsatt at barnet ikke skal bo fast hos den som fremmer tilbakeføringskravet. Høyesterett ga videre uttrykk for at ved realitetsvurderingen – om kravet om tilbakeføring av barnet tas til følge – vil nok usikkerhet om hvor barnet i tilfelle skal bo ofte tale mot opphevelse av vedtaket inntil foreldrene har sørget for avklaring av spørsmålet etter barneloven.

Avgjørelsen avklarer vilkårene for å få prøvd en tilbakeføringssak i tilfeller der foreldrene ikke har avklart hvor barnet skal bo fast dersom omsorgsovertakelsen oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen