Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen (GDPR)

Høyesteretts dom 7. desember 2021, HR-2021-2403-A, (sak nr. 21-055809SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Den norske legeforening (advokat Cecilie Tandberg Hallan) mot Staten v/Personvernnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Kallerud, Falch, Thyness

Legelisten.no er en nettbasert tjeneste for deling av informasjon om blant annet leger.

Legeforeningen hadde gått til søksmål med påstand om at Legelisten.no ikke hadde rettslig grunnlag – såkalt behandlingsgrunnlag – for å registrere og publisere subjektive brukervurderinger av helsepersonell på Internett.

Høyesterett foretok en avveining av de berettigede interessene som Legelisten.no ivaretar, opp mot helsepersonellets personverninteresser og kom til at Legelisten.no hadde behandlingsgrunnlag. Det ble særlig lagt vekt på at Legelisten.no er en viktig kilde for allmennheten til informasjon om tilbydere av helsetjenester.

Dommen gir veiledning om bestemmelsene om behandlingsgrunnlag i GDPR.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen