Krav på utbetaling av forsikring var foreldet

Høyesteretts dom 7. desember 2021, HR-2021-2404-A, (sak nr. 21-117215SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Eika Forsikring AS (advokat Karoline Dorthea Stenberg) mot A (advokat Edvard Terje Eide)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Kallerud, Ringnes, Falch

Et forsikringsselskap hadde avslått kundens krav om utbetaling av forsikring. Kunden kunne da ikke slå seg til ro med å avbryte seksmånedersfristen etter forsikringsavtaleloven § 8-5 andre ledd ved å ta ut forliksklage mot selskapet. Høyesterett kom enstemmig til at denne fristen er en foreldelsesfrist. Virkningen av at fristen er avbrutt, opphører da ett år etter at forliksrådet har innstilt behandlingen av saken, jf. tvisteloven § 18-3 andre ledd. Kunden hadde fått melding om dette. Da kunden tok ut stevning mot selskapet ti måneder etter at ettårsfristen var utløpt, var kravet for lengst foreldet.

Dommen avklarer at seksmånedersfristen i forsikringsavtaleloven § 8-5 andre ledd er en særlig foreldelsesfrist som løper når forsikringsselskapet har sendt melding om avslag på krav om utbetaling av forsikring.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen